Thursday, February 11, 2010

LATIHAN KOMSAS : NOVEL KAPTEN HASSAN

TEKNIK PLOT :

1. DIALOG
2. IMBAS MUKA
3. IMBAS KEMBALI
4. SASPEN

1. Berdasarkan novel Kapten Hassan, huraikan SATU contoh bagi setiap teknik plot yang dinyatakan di atas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( 10 markah)

NILAI DALAM NOVEL KAPTEN HASSAN:

KEGIGIHAN
KEBERANIAN
KASIH SAYANG

2. Nyatakan TIGA CONTOH nilai tersebut.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tema merupakan persoalan pokok dalam sesebuah novel. Persoalan pula merupakan persoalan sampingan yang berkaitan dengan tema sesuatu cerita.

3. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan TEMA novel Kapten Hassan dan huraikan 4 PERSOALAN sampingan yang tedapat dalam novel Kapten Hassan.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Senaraikan 4 jenis gaya bahasa yang terdapat dalam novel Kaptem Hassan berserta contoh bagi setiap jenis gaya bahasa tersebut.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


LATAR:

TEMPAT
MASYARAKAT
MASA

5. Berdasarkan jadual di atas, terdapat 3 latar yang terdapat dalam sesebuah cerita. Nyatakan DUA CONTOH bagi setiap latar tersebut.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment